Accessibilitat

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT
La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.llirka.com

SITUACIÓ DE COMPLIMENT
Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les
excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el
següent punt.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE
El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
 Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018
Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims
exigits, 3:1, respecte als colors adjacents del fons de la secció de
la web en qüestió. [9.1.4.11 Contrast no textual]
Podrien existir algunes etiquetes o instruccions no etiquetades correctament
[9.3.3.2 Etiquetes o instruccions]
 Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web
Càrrega desproporcionada
No aplica.

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT
La present declaració va ser preparada el 5 d’octubre de 2023.
El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació
duta a terme per la pròpia empresa.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article
10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:
 Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

 Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat
del lloc web

A través de l’email de contacte hola@paulasierrapsicologa.com
Pot presentar:
 Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD
1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat
per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat,
els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una
sol·licitud raonable i legítima.
Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través
de l’email anterior.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ
Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta
hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió
adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article
12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment
es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini
de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.