Política privacitat

Responsable del tractament

El Responsable del Tractament és Llirka Serveis de Monitoratge SL  amb C.I.F B-65363475, amb domicili carrer Joan Maragall, 7 local 3. Cornellà de Llobregat(Espanya)

Principis de privacitat

Des de Llirka ens comprometem amb tu a treballar contínuament per a garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals, i per a oferir-te a cada moment la informació més completa i clara que puguem. T’animem a llegir detingudament aquesta secció abans de facilitar-nos les teves dades personals.

Si ets menor de catorze anys et preguem que no ens facilitis les teves dades sense consentiment dels teus pares.

En aquest apartat t’informem de com tractem les dades de les persones que tenen relació amb la nostra organització. Començant pels nostres principis:

No sol·licitem informació personal, tret que sigui necessària per a prestar-te els serveis que ens requereixis.
Mai compartim informació personal amb ningú, excepte per a complir la llei, o comptem amb la teva autorització expressa.
Mai utilitzarem les teves dades personals per a finalitats diferents a les expressades en la present política de privacitat.
Les teves dades sempre seran tractats amb un nivell de protecció adequat a la legislació en matèria de protecció de dades, i no els sotmetrem a decisions automatitzades.
La present política de privacitat l’hem redactat tenint en compte les exigències de l’actual legislació de protecció de dades:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD).
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).
Aquesta política de privacitat està redactada amb data 6 de desembre de 2018.

Amb motiu de la modificació de criteris de tractament, a fi de facilitar la seva comprensió o d’adaptar-la a la legalitat vigent, és possible que modifiquem la present política de privacitat. Actualitzarem la data d’aquesta, perquè puguis comprovar la seva vigència.

Tractaments que realitzem

TRACTAMENT DE CONTACTES

Base Jurídica: Consentiment de l’interessat.
Fins del Tractament: Atendre la seva sol·licitud, enviar-li informació i realitzar un seguiment de la sol·licitud.
Col·lectiu: Persones de contacte, clients, proveïdors.
Categories de Dades: Nom i cognoms, telèfon, adreça d’email.
Categories de Destinataris: No es contemplen cessions de dades a tercers.
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Les dades de contacte es conservaran per un període indefinit, o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

TRACTAMENT D’ATENCIÓ DRETS DE LES PERSONES (ARC)

Base Jurídica: RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reglament General de Protecció de Dades.
Fins del Tractament: Atendre les sol·licituds en l’exercici dels drets que estableix el Reglament General de Protecció de Dades: Dret d’accés, recificación, supressió,
limitació, portabilitat i oposició a la presa de decisions automatitzades.
Col·lectiu: Persones físiques que ho sol·liciten (empleats, clients, proveïdors, persones de contacte)
Categories de Dades: Nom i cognoms, adreça, signatura i telèfon.
Categories de Destinataris: Les dades personals podran ser comunicats a l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) en el marc d’una recerca per tutela de drets iniciada per l’interessat.
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Es conservaran durant un termini de cinc anys des del moment de la sol·licitud.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

TRACTAMENT DE PROVEÏDORS

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Fins del Tractament: – Adquisició de productes i/o serveis que necessitem per al desenvolupament de la nostra activitat.
– Control dels subcontractistes si escau.
Col·lectiu: – Proveïdors.
– Persones que treballen per als nostres proveïdors.
Categories de Dades: – Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, signatura i telèfon.
– Dades de detall d’ocupació: lloc de treball. Formació en seguretat laboral.
– Dades econòmic financeres i d’assegurances: Dades bancàries.
Categories de Destinataris: – Entitats financeres. (Pagament de factures)
– Agència Estatal d’Administració Tributària.
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, conforme a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

TRACTAMENT DE NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT

Base Jurídica: RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reglament General de Protecció de Dades. Articles 33 i 34
Fins del Tractament: Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat que es produïssin en la nostra organització.
Col·lectiu: Variable: Empleats, Clients, Proveïdors, Persones de Contacte (dependrà de la bretxa de seguretat)
Categories de Dades: Variable. (Dependrà de la bretxa de seguretat)
Categories de Destinataris: – Agència Espanyola de Protecció de Dades.
– Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament
General de Protecció de Dades.

TRACTAMENT D’HISTORIALS PSICOLÒGICS

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
Fins del Tractament: Gestionar les dades de salut (Historial psicològic) dels pacients, per a realitzar diagnòstics i seguir tractaments psicològics.
Col·lectiu: Pacients
Categories de Dades: – Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, signatura i telèfon.
– Dades de Salut
Categories de Destinataris: Administració pública amb competències en sanitat
Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

Els teus drets

Tens dret a sol·licitar-nos una còpia de les teves dades personals, a rectificar les dades inexactes o completar-los si estiguessin incomplets, o si és el cas suprimir-los, quan ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

També tens dret a limitar el tractament de les teves dades personals i a obtenir les teves dades personals en un format estructurat i llegible.

Pots oposar-te al tractament de les teves dades personals en algunes circumstàncies (en particular, quan no hàgim de processar-los per a complir amb un requisit contractual o un altre requisit legal, o quan l’objecte del tractament sigui el màrqueting directe).

Quan ens hagis atorgat el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment. En aquest moment deixarem de tractar les teves dades o, si és el cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret. Si decideixes retirar el teu consentiment, això no afectarà cap tractament que hagi tingut lloc mentre el teu consentiment estava vigent.

Aquests drets podran veure’s limitats; per exemple si per a complir la teva sol·licitud haguéssim de revelar dades sobre una altra persona, o si ens sol·licites que eliminem alguns registres que estem obligats a mantenir per una obligació legal o per un interès legítim, com pugui ser l’exercici de defensa davant reclamacions. O fins i tot en aquells casos on ha de prevaler el dret a la llibertat d’expressió i informació.

Pots contactar amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en l’apartat Responsable del Tractament d’aquesta política de privacitat, aportant una còpia d’un document que acrediti la teva identitat (normalment el DNI).

Un altre dels teus drets és el de no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics o t’afecti.

Enfront de qualsevol vulneració dels teus drets, com, per exemple, que no hàgim atès la teva sol·licitud, tens dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades. Aquesta pot ser la del teu país (si vius fora d’Espanya) o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (si vius a Espanya).

Enllaços a llocs web de tercers.
El nostre lloc web pot, en algunes ocasions, contenir enllaços cap a altres llocs web. És la teva responsabilitat assegurar-te de llegir la política de protecció de dades i les condicions legals que s’apliquin a cada lloc.

Dades de tercers.
Si ens facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament segons el que s’estableix en l’article 14 del RGPD.